wireless intelligent network (win) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless intelligent network (win) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless intelligent network (win) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless intelligent network (win).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless intelligent network (win)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng thông tin vô tuyến