wireless access protocol (wap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless access protocol (wap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless access protocol (wap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless access protocol (wap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless access protocol (wap)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thức truy nhập vô tuyến