wireless private exchange (wpbx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless private exchange (wpbx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless private exchange (wpbx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless private exchange (wpbx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless private exchange (wpbx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tổng đài vô tuyến dùng riêng