wireless local number portability (wlnp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless local number portability (wlnp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless local number portability (wlnp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless local number portability (wlnp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless local number portability (wlnp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khả năng di động của số gọi nội hạt qua vô tuyến