wireless personal terminal (wpt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless personal terminal (wpt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless personal terminal (wpt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless personal terminal (wpt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless personal terminal (wpt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu cuối cá nhân vô tuyến