web thickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web thickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web thickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web thickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web thickness

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bề dày bản bụng