web stiffener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web stiffener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web stiffener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web stiffener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web stiffener

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)

    sườn tăng cứng thân rầm