web of curves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web of curves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web of curves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web of curves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web of curves

    * kỹ thuật

    lưới các đường cong