web map service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web map service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web map service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web map service.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • web map service

    a computer program that produces maps of spatially referenced data dynamically from geographic information

    Synonyms: Web Map Server

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).