web application nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web application nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web application giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web application.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web application

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đăng ký qua Web