triangular bandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular bandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular bandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular bandage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • triangular bandage

    Similar:

    sling: bandage to support an injured forearm; consisting of a wide triangular piece of cloth hanging from around the neck

    Synonyms: scarf bandage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).