triangular distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular distribution.

Từ điển Anh Việt

  • Triangular distribution

    (Econ) Phân phối tam giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular distribution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân phối tam giác