triangular (taste) test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular (taste) test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular (taste) test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular (taste) test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular (taste) test

    * kinh tế

    sự đánh giá cảm quan theo phương pháp tam giác