triangular girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn hoa tam giác