triangular chord lattice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular chord lattice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular chord lattice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular chord lattice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular chord lattice

    * kỹ thuật

    lưới biên giàn hình tam giác