triangular lattice truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular lattice truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular lattice truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular lattice truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular lattice truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn có thanh bụng (hình) tam giác