triangular-threaded screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular-threaded screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular-threaded screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular-threaded screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular-threaded screw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vít có ren tam giác