triangular hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular hoist

    * kinh tế

    máy nâng giết mổ loại tam giác