triangular thermal noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular thermal noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular thermal noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular thermal noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular thermal noise

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tiếng ồn nhiệt tam giác