triangular mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular mesh

    * kỹ thuật

    lỗ sàng hình tam giác