triangular truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular truss

    * kỹ thuật

    giàn mạng tam giác

    xây dựng:

    giàn hình tam giác