triangular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular.

Từ điển Anh Việt

 • triangular

  /trai'æɳgjulə/

  * tính từ

  tam giác

  ba phe, ba bên

  triangular fight: cuộc đấu tranh giữa ba phe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triangular

  * kỹ thuật

  ba góc

  điện:

  có dạng tam giác

  xây dựng:

  thuộc tam giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triangular

  having three angles; forming or shaped like a triangle

  a triangular figure

  a triangular pyrimid has a triangle for a base

  Similar:

  trilateral: having three sides

  a trilateral figure

  Synonyms: three-sided