triangular fillet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular fillet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular fillet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular fillet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular fillet

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn ba góc