triangular pyramid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular pyramid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular pyramid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular pyramid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular pyramid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình chóp tam giác