triangular oil groove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular oil groove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular oil groove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular oil groove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular oil groove

    * kỹ thuật

    lỗ tra dầu hình tam giác