triangular iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular iron

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sắt tam giác