triangular framing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular framing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular framing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular framing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triangular framing

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giàn hệ tam giác

  hệ thanh xiên tam giác

  khung tam giác