triangular number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular number

    * kỹ thuật

    số tam giác