triangular fold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular fold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular fold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular fold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular fold

    * kỹ thuật

    nếp gấp (hình) tam giác