triangular file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triangular file

  * kỹ thuật

  giũa ba cạnh

  giũa tam giác

  cơ khí & công trình:

  dũa ba cạnh

  dũa tam giác

  giữa ba cạnh

  giữa ba mặt

  giữa tam giác