triangular prat truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular prat truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular prat truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular prat truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular prat truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn tam giác Prat