triangular step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular step

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bậc tam giác