triangular scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular scraper

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mũi nạo ba cạnh