triangular arrangement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular arrangement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular arrangement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular arrangement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular arrangement

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bố trí tam giác