triangular thread screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular thread screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular thread screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular thread screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular thread screw

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vít ren tam giác