triangular pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular pulse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xung tam giác