triangular matrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular matrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular matrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular matrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular matrix

    * kỹ thuật

    ma trận tam giác