triangular-notch weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular-notch weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular-notch weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular-notch weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular-notch weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập chữ V tam giác