triangular signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu tam giác