triangular trowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular trowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular trowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular trowel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular trowel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái bay hình tam giác