triangular tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular tie

    * kỹ thuật

    neo hình tam giác