triangular weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập tràn tam giác