triangular thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular thread

    * kỹ thuật

    ren tam giác