triangular skylight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular skylight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular skylight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular skylight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular skylight

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa (trời) đỉnh mái tam giác