triangularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangularity.

Từ điển Anh Việt

 • triangularity

  /trai,æɳgju'læriti/

  * danh từ

  tính chất tam giác

  tính chất ba phe, tính chất bên bên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triangularity

  the property of being shaped like a triangle