triangular center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular center

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mũi tâm ba cạnh