triangular beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm hoa hình tam giác