triangular cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular cam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cam tam giác