triangular web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular web

    * kỹ thuật

    hệ tam giác thân giàn