triangular error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular error

    * kỹ thuật

    sai số khép tam giác